Efendimizin Sünnet Olması

 

Veİîd b. Müslim Şuayb b. Ebî Hamza, Ata el-Horasâni, İkrime isnadıyla sevkettiği haberinde İbni Abbas (r.a.)tan; "Abdül Muttalibin Peygamberimizi doğumunun yedinci günü sünnet ettirdiğini onun için bir sünnet kütüğü döktürdüğünü [1] ve Muhammed adını verdiğini an­latır.

İşte bu rivayet İbni Sa'dın tabakatmda Yunus b. el Mekkî. Hakem b. Eban el-Adenî, İkrime, İbni Abbas (r.a.) isnadıyla babası (Efendi­mizin Amcası) Abbas (r.a.)tan naklettiği;

"Peygamber (r.a.) sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak doğdu. Bu durum Abdül Muttalib'i hayrette bıraktı, onun yanında iftihar etti ve bu oğlum çok büyük bir adam olacak'' dedi. Şeklindeki haberden daha sahihtir.[2]

Bu rivayetle Süleyman b. Seleme el-Habâirî, Yunus isnadı ile ona tabi oiur. Ancak Yunusla Hakem arasına Osman b. Rabbî es-Sudâî'yi sokar.

Şeyhimiz Dimyâtî derki; Ebû Bekre'nin "Peygamber (s.a.v.)i kalbi­ni temizlediğinde bizzat Cebrail sünnet etmiştir" dediği rivayet olunur.[3]

Derimki: Bu münker bir haberdir. [4]

[1] "Kütük döktürme" Sünnet düğünü yemeği demektir. Bu kelime Toros türk-çesinde hâlâ canlılığını koruduğu için buraya aynen aldım. Esasende "Medübe" kelimesinin izahsız tercemesi budur.

[2] İbni Sa'd 1/103 Ebû Nuaym 1/154 Beyhakî Delâil 1/114, Tehzîb'i Tarih'i Dımışk 1/282 İbni Kesir'de el Bidâye ven Nihayede 2/265 "bunun sıhhati şüphelidir" der.

[3] Ebû Nûaym Delâil 1/135; İbni Asâkir Tehzîb-i Tarih'i Dımışk.

[4] İmam Zehebi, Tarihu’l-İslam, Cantaş Yayınları: 1/93-94

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !